مستند های شبکه چهار

مستند خشت بهشت

مستندی که رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش را از منظرِ فلسفه و حکمتِ، و دو مفهومِ «زیبایی» و «زشتی» در قالبِ آسیب شناسیِ مورد بررسی قرار می دهد.
سه شنبه 24 اسفند 1400 ادامه...

مستند رویای آمریکایی

این مستند به شرایط زندگی مردم آمریکا و مهاجرانی می پردازد که به امید سرابی رویایی به آمریکا میروند و با واقعیت تلخ جامعه نابسامان آمریکا مواجه میشوند .
شنبه 14 اسفند 1400 ادامه...