آلبوم صوت

سخنرانی های تد: چگونه ذهن من به زندگی برگشت

داستان فردی که به دلیل یک بیماری مغزی قدرت تکلم و کنترل اعضا را از دست داد و بنا به اظهارات خودش در محبس تن گیر افتاد و بدون توانایی ارتباط با دیگران و ناتوان از اعمال اختیار خود زندگی می کرد.
دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 ادامه...