مستند های شبکه چهار

رمز و راز ملکه

مستند «رمز و راز ملکه» به ارکان حکومت انگلیس و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور می پردازد.
جمعه 18 شهریور 1401 ادامه...