مستندهای فرهنگی

حکایت دل

حکایت هایی از مفاخر و مشاهیر ایران زمین در مجموعه مستندهای«حکایت دل»
یک شنبه 26 خرداد 1398 ادامه...

آوای ماه

نگاهی به موسیقی مذهبی در ایران ؛ به روایت مسعود امینی تیرانی
دو شنبه 15 فروردین 1401 ادامه...

مستند خشت بهشت

مستندی که رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش را از منظرِ فلسفه و حکمتِ، و دو مفهومِ «زیبایی» و «زشتی» در قالبِ آسیب شناسیِ مورد بررسی قرار می دهد.
سه شنبه 24 اسفند 1400 ادامه...

مستند سرزمین زخم خورده

از دیار بامیان در فارسی میانه به نام بامیکان نام برده شده است - دوره کوشانیان ، طلایی ترین دوره تاریخی این سرزمین بوده است - این سرزمین زیبا در قلب افغانستان کنونی در دوره کوشانیان ، پایتخت آیینی و فرهنگی این شاهنشاهی بوده است.
پنج شنبه 7 بهمن 1400 ادامه...

قلمستان

مجموعه مستند «قلمستان»، روایتی است از نویسندگان دفاع مقدس
چهار شنبه 31 شهریور 1400 ادامه...