مستندهای فرهنگی

مستند نگار شیرازی

مستد نگار شیرازی  ، کاری است از زهرا درکی که  به موضوع نگارگری و زیر شاخه های آن می پردازد.
شنبه 8 مرداد 1401 ادامه...

مستند هشاش

ساخت قایقی به نام هشاش در بلوچستان که این روزها دیگر ساخته نمی شود و دانش آن نزد افراد محدودی باقی مانده است.
یک شنبه 2 مرداد 1401 ادامه...

آوای ماه

نگاهی به موسیقی مذهبی در ایران ؛ به روایت مسعود امینی تیرانی
دو شنبه 15 فروردین 1401 ادامه...