مستند های شبکه چهار

مستند مدار 400

این برنامه به تلاش و موفقیت های دانشمندان ایران برای ساخت موشک و ماهواره برای رسیدن به فضای بالای 400 کیلومتری می پردازد.
جمعه 27 آبان 1401 ادامه...

مستند غنی سازی خاک

تنها برای 60 سال خاک مناسب در دسترس بشر برای کشاورزی خواهد بود . اولویت جامعه بشری باید غنی سازی خاک و کشاورزی برگشت پذیر باشد .
سه شنبه 24 آبان 1401 ادامه...