گفتگو و مناظره

زاویه - 17 آذر 1401

ویژه جام جهانی با حضور دکتر احسان شاه قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش گفتگوی تخصصی
پنج شنبه 17 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 14 آذر 1401

موضوع این قسمت صنعت و توسعه فوتبال با حضور امیر رضا واعظ آشتیانی مقام اسبق سازمان تربیت بدنی
دو شنبه 14 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 13 آذر 1401

با حضور دکتر حسین حجت پناه دارای دکترای جامعه شناسی فرهنگی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 12 آذر 1401

نگاهی به فوتبال و رابطه آن با علوم انسانی به مناسبت جام جهانی 2022 در مجموعه جدید زاویه
شنبه 12 آذر 1401 ادامه...