گفتگو

نیم فاصله

گفتگو با شین هرون، استاد دانشگاه فلیندرز استرالیا با موضوع طنز سیاسی
دو شنبه 22 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز- 21 اسفند 1401

موضوع: ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان جیهانی کارشناس اقصادی و سعدوندی اقصاددان
یک شنبه 21 اسفند 1401 ادامه...