گفتگو

شیوه - 30 مهر 1401

موضوع: مساله استقلال با حضور آقایان دکتر زیدآبادی پژوهشگر اندیشه سیاسی و دکتر کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شنبه 30 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 27 مهر 1409

با موضوع «فمنیسم و زن ایرانی» و با حضور دکتر زهره خوارزمی استاد دانشگاه تهران و دکتر توران ولی‌مراد فعال حوزه زنان
چهار شنبه 27 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 25 مهر 1401

موضوع: سیاستگذاری فرهنگی با حضور دکتر مسعود کوثری استاد دانشگاه تهران و دکتر سید محمد صادق امامیان استاد دانشگاه امیرکبیر
دو شنبه 25 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 23 مهر 1401

موضوع : ایران در رسانه های داخلی و خارجی با حضور آقایان دکتر مجید تفرشی، تاریخ پژوه و دکتر ابوالفضل عمومی، نماینده مجلس شورای اسلامی
شنبه 23 مهر 1401 ادامه...