گفتگو

نقطه - 2 اسفند 1401

گفتگو با نژده هوانسیان، استاد دانشگاه و طراح استراتژی با موضوع مفهوم طراحی و طراحی در دنیای امروز
سه شنبه 2 اسفند 1401 ادامه...

نیم فاصله - 30 بهمن 1401

گفتگو با فیلیپ هاپکینر دانشیار تاریخ کلیسا و دارای دکترای ایران شناسی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند
یک شنبه 30 بهمن 1401 ادامه...