گفتگو

نیم فاصله - 15 اسفند 1401

موضوع: بحران واقعیت در عصر رسانه ای جدید در گفتگو با دیوید کستلو، استاد دانشگاه دانشگاه بوفالو.
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...

شیوه - 13 اسفند 1401

موضوع گفتگو: «سازوکار پیگیری حقوق عامه» با حضور سید ابراهیم حسینی و فیروز اصلانی
شنبه 13 اسفند 1401 ادامه...