مستند های شبکه چهار

پشت دیوار چین

مائوسو یکی از چهار صحرای چین است.. می خواهیم شن ها را بشکافیم و با تمدن 5000 ساله چین تماس داشته باشیم.
یک شنبه 7 آذر 1400 ادامه...

قانون جنگل

مستند قانون جنگل درباره قطع درختان و شماره کردن و بردن آن به کارگاه چوب بری
شنبه 29 آبان 1400 ادامه...

تاکسیدرمی

در دنیای ما بسیاری از جانوران منقرض شده یا می شوند و از سوی دیگر ارتباط ما با طبیعت کم شده گروهی ازافراد که خود را هنرمندان پوست آرایی و تاکسیدرمی می نامند می کوشند این ارتباط را با طبیعت باقی ماند...
جمعه 28 آبان 1400 ادامه...