گفتگو و مناظره

زاویه - 23 آذر 1401

ویژه جام جهانی فوتبال؛ گفتگو با مهدی حسین زاده فرمی با موضوع هویت ملی و رابطه آن با فوتبال در میز گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 22 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: حکمرانی بین المللی در فوتبال؛ با حضور هوشنگ نصیر زاده مدرس دوره های مدیریت فوتبال
سه شنبه 22 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 19 آذر 1401

ویژه جام جهانی - مهمان بخش گفتگوی تخصصی این برنامه: رضا شجبع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شنبه 19 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 17 آذر 1401

ویژه جام جهانی با حضور دکتر احسان شاه قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش گفتگوی تخصصی
پنج شنبه 17 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 14 آذر 1401

موضوع این قسمت صنعت و توسعه فوتبال با حضور امیر رضا واعظ آشتیانی مقام اسبق سازمان تربیت بدنی
دو شنبه 14 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 13 آذر 1401

با حضور دکتر حسین حجت پناه دارای دکترای جامعه شناسی فرهنگی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 12 آذر 1401

نگاهی به فوتبال و رابطه آن با علوم انسانی به مناسبت جام جهانی 2022 در مجموعه جدید زاویه
شنبه 12 آذر 1401 ادامه...