گفتگو و مناظره

تقاطع - 3 تیر 1403

موضوع میزگرد: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
یک شنبه 3 تیر 1403 ادامه...

تقاطع - 2 تیر 1403

موضوع میزگرد:: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
شنبه 2 تیر 1403 ادامه...