اقتصادی

شیوه - 18 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «دلارزدایی از اقتصاد ایران» با حضور همت قلی‌زاده و مرتضی زمانیان
شنبه 18 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 3 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «حکمرانی اقتصادی در برنامۀ هفتم» با حضور حجت‌ میرزایی و حسن چنارانی
جمعه 2 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 27 خرداد 1402

مناظره زنده با موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» با حضور محمد بهادری جهرمی و مهدی موحدی
شنبه 27 خرداد 1402 ادامه...

چشم انداز - 23 اسفند 1401

موضوع ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و شکیبایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...