اقتصادی

شیوه - 27 خرداد 1402

مناظره زنده با موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» با حضور محمد بهادری جهرمی و مهدی موحدی
شنبه 27 خرداد 1402 ادامه...

چشم انداز - 23 اسفند 1401

موضوع ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و شکیبایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز- 21 اسفند 1401

موضوع: ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان جیهانی کارشناس اقصادی و سعدوندی اقصاددان
یک شنبه 21 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 15 اسفند 1401

موضوع کشاورزی در اقتصاد ایران با حضور آقایان محمدی‌ترکاشوند استاد دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی و اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...