اقتصادی

چشم انداز - 10 اسفند 1401

برنامه امروز چشم انداز میزبان آقایان صادقی‌شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام است با موضوع رشد قتصادی است.
چهار شنبه 10 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 9 اسفند 1401

موضوع: رشد اقتصادی با حضور آقایان شوال‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و بهشتی استاد دانشگاه تبریز
سه شنبه 9 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز- بازپخش

موضوع: رشد اقتصادی با حضور آقایان صفاری اقتصاددان و افقه استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.
یک شنبه 7 اسفند 1401 ادامه...

رو در رو - 6 بهمن 1401

موضوع گفتگو: مولد سازی دارایی های دولت با حضور دکتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه و اقتصاد دان
شنبه 6 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 1 اسفند1401

این برنامه میزبان آقایان درودیان کارشناس اقتصادی و سطوتی‌ پیرایش استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع آثار و پیامدهای خلق نقدینگی است.
دو شنبه 1 اسفند 1401 ادامه...