علمی

تولید اگزواسکلتون ها

اگزواسکلتون ها برای افزایش توان حرکتی انسان که می تواند به عنوان درمان ناوتانی های حرکتی نیز بکار گرفته شود.
شنبه 27 اسفند 1401 ادامه...