علمی

پایان نامه - 27 آبان 1402

پایان نامه ارشد دانشگاه تهران با عنوان: مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده زنجیره تامین سلامت با کمک مدل‌های صف
شنبه 27 آبان 1402 ادامه...

پایان نامه - 15 آبان 1402

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «پیش بینی و سنتز ایروژل فنولیک با ساختار گرادیانی به منظور کاهش نفوذ انرژی حرارتی» از دانشگاه تربیت مدرس
دو شنبه 15 آبان 1402 ادامه...