علمی

پایان نامه - 18 تیر 1402

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری : امکان سنجی پیاده سازی سیستم زراعت؛ جنگل کاری در شمال غرب ایران بر پایه رهیافت خدمات اکوسیستمی - دانشگاه شهید بهشتی
یک شنبه 18 تیر 1402 ادامه...

پایان نامه - 17 تیر 1402

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری: طراحی مدل حفاظت پویا از میراث تنوع زیستی کشاورزی - دانشگاه شهید بهشتی
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...

پایان نامه - 3 تیر 1402

جلسه دفاع پایان نامه با عنوان بازطراحی شبکه خدمات شهری با مطالعه موردی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
شنبه 3 تیر 1402 ادامه...