فرهنگی ادبی

فصل باران - 31 مرداد 1402

روایت بیست و چهارم: زهرا افخمی نیا؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
سه شنبه 31 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 30 مرداد 1402

روایت بیست و سوم؛ امیرعلی سلیمانی، نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
دو شنبه 30 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 29 مرداد 1402

روایت بیست و دوم؛ نرگس فرجاد امین؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
یک شنبه 29 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 28 مرداد 1402

روایت بیست و یکم؛ محمد صالح سلطانی روزنامه نگار و نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
شنبه 28 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 27 مرداد 1402

روایت بیستم: لیلا اسکویی، نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
جمعه 27 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 25 مرداد 1402

روایت نوزدهم: محمدرضا جوان آراسته - نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
چهار شنبه 25 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 24 مرداد 1402

روایت هجدهم:زهیر توکلی؛ شاعر و منتقد ادبی. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
سه شنبه 24 مرداد 1402 ادامه...