فرهنگی ادبی

فصل باران - 23 مرداد 1402

روایت هفدهم: الهام بن عباس، نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
دو شنبه 23 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 22 مرداد 1402

روایت شانزدهم: گیتی باقری، نویسنده و فیلمساز. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
یک شنبه 22 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 21 مرداد 1402

روایت پانزدهم:؛ مهشید اسماعیلی، نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
شنبه 21 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 20 مرداد 1402

روایت چهاردهم: زینب عطایی؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
جمعه 20 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 19 مرداد 1402

روایت سیزدهم: زهرا قدیانی؛ نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
پنج شنبه 19 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 18 مرداد 1402

روایت دوازدهم: بهاره مرشدی، نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
چهار شنبه 18 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 17 مرداد 1402

روایت یازدهم: نجم الدین معلمی، مدیر عامل بنیاد کتاب. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
سه شنبه 17 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 16 مرداد 1402

روایت دهم: مهدیه رشیدی؛ شاعر و نویسنده. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
دو شنبه 16 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 15 مرداد 1402

روایت نهم: صادق وفایی نیگو؛ روزنامه نگار. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
یک شنبه 15 مرداد 1402 ادامه...

فصل باران - 14 مرداد 1402

روایت هشتم: رباب کلامی؛ شاعر. «فصل باران»؛ چله روایت اهالی فرهنگ و ادبیات است، از عاشورا تا اربعین.
شنبه 14 مرداد 1402 ادامه...