فرهنگی ادبی

چاووش - 14 آبان 1402

موضوع این برنامه چاووش : شعر افغانستان با حضور محمد کاظم کاظمی شاعر و محقق ادبی و سید احمد مدقق داستان نویس
یک شنبه 14 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 1 آبان 1402

موضوع برنامه: مهاجرت با حضور امیر محمد واعظی؛ مدیر اندیشکده حافظ و محمد مهدی دهدار؛ پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت
دو شنبه 1 آبان 1402 ادامه...