گفتگو و مناظره

سوره: اسلام ولایی، سیاست اسلامی یا اسلام سیاسی - 23 آذر

نوزدهمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «اسلام ولایی، سیاست اسلامی یا اسلام سیاسی» اختصاص دارد. عبدالحسین خسروپناه، استاد تمام گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
سه شنبه 23 آذر 1400 ادامه...

سوره: دین، قانون و مساله کارآمدی

هجدهمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «دین، قانون و مسئله‌ی کارآمدی» اختصاص دارد. محمد روشن، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
چهار شنبه 17 آذر 1400 ادامه...