سیاسی

نیم فاصله

گفتگو با شین هرون، استاد دانشگاه فلیندرز استرالیا با موضوع طنز سیاسی
دو شنبه 22 اسفند 1401 ادامه...

نیم فاصله - 15 اسفند 1401

موضوع: بحران واقعیت در عصر رسانه ای جدید در گفتگو با دیوید کستلو، استاد دانشگاه دانشگاه بوفالو.
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...

دست اول - 12 اسفند 1401

موضوع: بررسی کودتای 3 اسفند از 3 منظر تحولات داخلی، منطقه ای و بین امللی، با اجرای مجید تفرشی، تاریخ پژوه
جمعه 12 اسفند 1401 ادامه...