سیاسی

آیا پوتین آغازگر جنگ بود؟

مصطفی صادقی کارشناس روابط بین الملل در برنامه رو در رو در مورد علل و پیشنیه تاریخی منجر به جنگ روسیه و اکراین توضیح می دهد.
یک شنبه 9 مرداد 1401 ادامه...