سیاسی

نیم فاصله - 3 اسفند 1402

گفتگو با افه کان گورکان دانشیار دانشگاه ایستینیه استانبول درباره مضامین کتابش با عنوان امپریالیسم پس از چرخش نئولیبرالیسم: سرمایه‌داری، قدرت، ودولت امپریالیستی
پنج شنبه 3 اسفند 1402 ادامه...