جیرجیرک های پاییزی

جیرجیرک های پاییزی - قسمت 43

میماتو از طریق جاسوسش می فهمد که چین فنگ برادرخانم چین مقدار زیادی فسفرخریده و می داند که این فسفر با انفجار کشتی ژاپنی مرتب است .ژانرال ساتو در ظاهر برای ژنرال کیوزومی احترام قائل است اما درخفا...
یک شنبه 28 آبان 1402 ادامه...

جیرجیرک های پاییزی - قسمت 42

میماتو از طریق جاسوسش می فهمد که چین فنگ برادرخانم چین مقدار زیادی فسفر خریده است و می داند که این فسفر با انفجار کشتی ژاپنی مرتبط است ..
شنبه 27 آبان 1402 ادامه...