برنامه با زبان اصلی و زیرنویس

نیم فاصله - 15 اسفند 1402

گفتگو با کریس کوهن دانشیار کالج رید شهر پروتلند ایالت اورگون آمریکا در مورد تالیفاتش با مضمون زندگی شبکه ای و مرز مبهم میان فناوری و حیات اجتماعی ... - قسمت اول
سه شنبه 15 اسفند 1402 ادامه...

نیم فاصله - 14 اسفند 1402

گفتگو با ریچارد اسکولی دانشیار تاریخ مدرن ایالت نیوانگلند استرالیا با مضوع نقش طنر در دوام امپرالیسم
دو شنبه 14 اسفند 1402 ادامه...

نیم فاصله - 13 اسفند 1402

گفتگو با بروس لینکلن استاد بازشنسته تاریخ ادیان دانشگاه شیکاگو درباره دین فرهنگ و سیاست در ایران پیشااسلام
یک شنبه 13 اسفند 1402 ادامه...

نیم فاصله - 3 اسفند 1402

گفتگو با افه کان گورکان دانشیار دانشگاه ایستینیه استانبول درباره مضامین کتابش با عنوان امپریالیسم پس از چرخش نئولیبرالیسم: سرمایه‌داری، قدرت، ودولت امپریالیستی
پنج شنبه 3 اسفند 1402 ادامه...