دکتر علیرضا شجاعی زند

شیوه - 30 شهریور 1401

موضوع: مساله گشت ارشاد، حکم رانی در حوزه فرهنگ؛ با حضور آقایان علی مطهری و علیرضا شجاعی زند
چهار شنبه 30 شهریور 1401 ادامه...