دفاع مقدس

آدم معمولی

مصاحبه ی آقای مهندس سوزن چی جانباز دوران دفاع مقدس و کارافرین در حوزه ی تولیدات برق و تجهیزات و قطعات در اوج تحریم ها.
شنبه 27 آذر 1400 ادامه...