دفاع مقدس

مستند روزهای دانشکده

مروری خاطره گونه از مهندس شهید محمد جواد تند گویان از تاریخچه حوادثی که درطول تاریخ بر شهر آبادان و دانشکده صنعت نفت آبادان گذشت.
شنبه 5 آذر 1401 ادامه...