موسیقی ایرانی

سرنا 28 آذر

با اجرا و کارشناسی رضا مهدوی ، در آخرین برنامه پاییزی، سرنا میزبان آقای ابوالفضل باقریان و همچنین میزبان موسیقی نواحی دامغان خواهد بود.
دو شنبه 29 آذر 1400 ادامه...