چراغ مطالعه

چراغ مطالعه

فصل جدید چراغ مطالعه با بخش هایی نظیر مهمترین اخبار حوزه‌ی کتاب و گفتگو در مورد یک کتاب با نویسنده یا مترجم اثر و چند آیتم ثابت دیگر.
سه شنبه 23 شهریور 1400 ادامه...

چراغ مطالعه - 31 خرداد 1401

موضوع گفتگو: ساده صحبت کردن و ساده نوشتن ؛ مهمان برنامه: دکتر اسماعیل امینی، شاعرطنزپرداز، نویسنده، پژوهشگر ادبی.
سه شنبه 31 خرداد 1401 ادامه...