درس گفتار

درس گفتار

درس گفتار‌هایی از استادان و کارشناسان بنام در موضوعات مختلفی چون تاریخی، دینی، حقوقی، خانواده، فلسفی، حقوقی و ..
دو شنبه 17 تیر 1398 ادامه...