حکایت دل

حکایت دل - 15 شهریور

مهمان این برنامه دکتر شکوه نوابی نژاد روانشناس و مادر علم مشاوره در ایران ؛ موضوع: اهمیت علم مشاوره در ایران، معرفی کتابها و مقالات علمی
سه شنبه 16 شهریور 1400 ادامه...