گیومه

گیومه - 1 شهریور 1402

بررسی یک خبر: دولت کشور رو بخاطر گرمای بیش از حد تعطیل کرد، علت این تعطیلی آتش گرفتن نیروگاه برق بصره و، تامین برق کشور عراق بوده؟!!
چهار شنبه 1 شهریور 1402 ادامه...