گیومه

گیومه

برنامه های کوتاه برای افزایش دانش مورد نیازِ مواجهه با اخبار و آشنایی با روش های اعتبار سنجی یک خبر
سه شنبه 21 شهریور 1402 ادامه...

گیومه - 20 شهریور 1402

برنامه دهم. ژاپن یک میلیون تن آب آلوده به رادیو اکتیو را از نیروگاه فوکوشیما به دریای چین سرازیر کرد... مگر می شود؟!!
دو شنبه 20 شهریور 1402 ادامه...

گیومه - 15 شهریور 1402

یک سبد پر خرید فقط با 50 یورو!! این دسته ویدئوهای نمایش دهنده ارزش پولی بالای کشورهای غربی را بررسی کنیم.
چهار شنبه 15 شهریور 1402 ادامه...

گیومه - 13 شهریور 1402

تحلیل یک خبر در یک روزنامه رسمی: میزان مصرف سرانه گوشت در ایران 4 کیلوگرم و پایین ترین نرخ در میان کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا است!!
دو شنبه 13 شهریور 1402 ادامه...