جانشینی

جانشینی - قسمت 20 (آخر)

سهامداران شرکت وی استار به لوگان توصیه می کنند که مسئولیت حوادث رخ داده و رسوایی بخش کشتی های تفریحی را خود بپذیردولوگان به آنها اعلام می دارد که در این باره فکر خواهد کرد...
شنبه 19 فروردین 1402 ادامه...

جانشینی - قسمت 17

سندی و استوی سعی می کنند با سوار شدن بر موج خبر رسوایی کشتی های تفریحی شرکت وی استار یک کمپین افشاگرانه راه بیندازند تا پروژه تصاحب این شرکت را راحت تر پی بگیرد ...
چهار شنبه 16 فروردین 1402 ادامه...