چرخ، فصل نهم

چرخ - 23 اسفند 1401

آشنایی با وظیفه میکروبیوم ها در دستگاه کوارش؛ آشنایی با علم چشم پزشکی و آب مروارید؛ گفتگو با متخصص مراقبت های ویژه پزشکی
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...

چرخ - 22 اسفند 1401

موضوعات: تکنولوژی های مراقبت از زخم؛ گفتگو با فعال حوزه نانو پلیمر؛ هوش مصنوعی در پزشکی
دو شنبه 22 اسفند 1401 ادامه...

چرخ - 15 اسفند 1401

موضوعات برنامه: آشنایی با علم آمار و داده ها؛ گفتگو با فعالان حوزه واقعیت مجازی؛ نگاهی به علم دندانپزشکی و فناوری های مرتبط.
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...

چرخ

موضوعات: علوم و فناوری کوانتومی؛ تحقیقات آب و انگل شناسی؛ هوشمند سازی حوزه سلامت.
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...

چرخ - 9 اسفند 1401

بخش های برنامه: آشنایی با پزشکی شخصی سازی شده؛ گفتگو با محققین آزمایشگاه ویروس شناسی؛ آگاهی با فناوری های بیوتکنولوزی
سه شنبه 9 اسفند 1401 ادامه...