چشم انداز

چشم انداز - 23 اسفند 1401

موضوع ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و شکیبایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 22 اسفند 1401

موضوع: ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضورآقایان صفاری اقصاددان و علوی‌راد استاد دانشگاه آزاد یزد
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز- 21 اسفند 1401

موضوع: ارزیابی اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۱ با شعار سال با حضور آقایان جیهانی کارشناس اقصادی و سعدوندی اقصاددان
یک شنبه 21 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 15 اسفند 1401

موضوع کشاورزی در اقتصاد ایران با حضور آقایان محمدی‌ترکاشوند استاد دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی و اعظمی‌ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
دو شنبه 15 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 10 اسفند 1401

برنامه امروز چشم انداز میزبان آقایان صادقی‌شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام است با موضوع رشد قتصادی است.
چهار شنبه 10 اسفند 1401 ادامه...