سریال دالگلیش

دالگلیش - قسمت 5

دوجسد دریکی ازاتاق های یک کلیسا پیدا می شود .یکی عضو سابق پارلمان ودیگری یک بیخانمان الکلی. دالگلیش مسئول رسیدگی به پرونده می شود و وارد خانواده مقتول می شود.
یک شنبه 22 آبان 1401 ادامه...