شیوه

ما به قدر کافی نخبه داریم تا کشور را اداره کنند.

رضا امینی در برنامه شیوه 4 اسفند 1402: یک عده در ایران بدشان نمی‌آید که دیگرانی مهاجرت کنند. می‌گویند خب بذارید بروید! ما به قدر کافی نخبه داریم تا کشور را اداره کنند. مهاجرت نخبگان تبدیل شده به سرکوفتی بر سر افرادی که دوست دارند در ایران بمانند و کار کنند.
جمعه 4 اسفند 1402 ادامه...

قصد و منظور برنامه‌ریزان این است که مهاجرت نخبگان اتفاق بیافتد

رضا منصوری در برنامه شیوه 4 اسفند 1402: در عمل نشان داده شده که قصد و منظور برنامه‌ریزان این است که مهاجرت نخبگان اتفاق بیافتد.... تجربۀ بشری نشان داده که همیشه اتفاقاتی افتاده که نامنظور بوده و موردنظر برنامه‌نویسان نبوده است.
جمعه 4 اسفند 1402 ادامه...

می‌گفتند برای حمایت از شرکت‌ها ناچاریم یک نهاد دیگر تأسیس کنیم.

حسن مسلمی نائینی در برنامه شیوه 4 اسفند 1402: سال 84 متوجه شدم که بحث معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح است، می‌گفتند چون معاونت پژوهشی کار نکرده، برای حمایت از شرکت‌ها ناچاریم یک نهاد دیگر تأسیس کنیم.
جمعه 4 اسفند 1402 ادامه...