مستند برسد به دست فردا

در سال 1352 میزان نامه نگاری و ارسال کارت تبریک به 25 میلیون رسید

در سال 1352 میزان نامه نگاری و ارسال کارت تبریک به 25 میلیون رسید اما در مقایسه در سال 1390 که تکنولوژی موبایل و پیامک ظهور پیدا کرد و همه گیر شد دیگر تقریبا کسی با قلم برای برای هموطن خود نامه تبریک سال نو ننوشته است.
شنبه 28 خرداد 1401 ادامه...