تجارب نزدیک به مرگ

یک رکعت نماز بخوان

تجربه گر با فرشتگانی مواجه می شود که از او می خواهند یک رکعت نماز بخواند تا به زندگی باز بگردانندش
چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...