هزاره شعر

هزاره شعر

«هزاره شعر» مجله شبانه و ادبی شبکه چهار . رشید کاکاوند در هر قسمت، با یکی از اساتید برجستۀ حوزۀ شعر و ادبیات فارسی، به گفتگو می‌نشیند.
دو شنبه 3 آبان 1400 ادامه...

هزاره شعر - 30 آبان 1401

بررسی زمینه های تاریخی تاثیر گذار در شعر و شخصیت عنصری بلخی شاعر قرن پنجم و ملک الشعرای دوره غزنوی
دو شنبه 30 آبان 1401 ادامه...

هزاره شعر - 22 آبان

موضوع: فرخی سیستانی شاعر قرن چهارم وپنجم هجری با حضور دکتر هادی مدرس دانشگاه وپژوهشگر
یک شنبه 22 آبان 1401 ادامه...