چهار سوی علم

آتش درون - قسمت 2

مستندی درباره فعالیت های اکتشافی دو دانشمند که نهایتا جان خود را هنگام بررسی کوه های آتشفشانی ژاپن از دست دادند.
سه شنبه 10 بهمن 1402 ادامه...

آتش درون

مستندی بر فعالیت های اکتشافی دو دانشمند که نهایتا جان خود را هنگام بررسی کوه های آتشفشانی ژاپن از دست دادند.
دو شنبه 9 بهمن 1402 ادامه...