مالیات

طلوع / 16 اسفند

گفتگو با دکتر وحید شقاقی شهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد مالیات و یارانه و نسبت این دو با هم
یک شنبه 17 اسفند 1399 ادامه...