انقلاب اسلامی

زاویه - 13 بهمن 1401

گفتگو با موضوع تفسیر پهلوی از انقلاب اسلامی در بخش گفتگوی تخصصی با حضور دکتر حسین محمدی سیرت
پنج شنبه 13 بهمن 1401 ادامه...

رنگ صبح

این برنامه نگاهی دارد به روند پیدایش انقلاب ها در سطح جهان در ادامه انقلاب اسلامی ایران و تحولات و رویدادهای مربوط به آن از نظر نویسندگان و تاریخ پژوهان بررسی می شود.
شنبه 8 بهمن 1401 ادامه...