معماری

قصر کویر

این مستند به بنای تاریخی کروانسرای عین الرشید، قصر بهرام و رباط سیاهکوه و آبراه هفت کیلومتری و سنگفرش های میان آنها می پردازد این بنا ها در چهل کیلومتری جنوب گرمسار قرار دارد و نام آنها آن در کتاب تاریخ جهان آرای عباسی ذکر شده است .
سه شنبه 22 آذر 1401 ادامه...

خان بی بان - خان دوم

تحولات تاریخی ، سیاسی و اجتماعی و معماری همدان در دوره های پس ازاسلام ؛ معماری در دوران ایلخانی ،زند ، قاجار ؛ تاثیر فرهنگ عربی در تغییر چهره ی شهری همدان ؛ بناهای سنتی این شهر ،مساجد ، حمام ها، بازارها؛ تغییر خیابان ها با توجه به شهر سازی مدرن ....
سه شنبه 15 آذر 1401 ادامه...