محیط زیست

آتش درون - قسمت 2

مستندی درباره فعالیت های اکتشافی دو دانشمند که نهایتا جان خود را هنگام بررسی کوه های آتشفشانی ژاپن از دست دادند.
سه شنبه 10 بهمن 1402 ادامه...