محیط زیست

عصر طبیعت - قسمت 1 از 3

این قسمت: بازسازی چرخه طبیعت در پاناما، صنعت صید در جهان و ضرورت بازنگری قانون ها / پخش شده در 15 آبان 1400
یک شنبه 16 آبان 1400 ادامه...

درس گفتار - 20 مهر 1400

استاد درس: دکتر فاطمه واعظ جوادی ، موضوع: بررسی کنوانسیون های مرتبط با محیط زیست در دولت های وقت
چهار شنبه 21 مهر 1400 ادامه...