فوتبال

زاویه - 23 آذر 1401

ویژه جام جهانی فوتبال؛ گفتگو با مهدی حسین زاده فرمی با موضوع هویت ملی و رابطه آن با فوتبال در میز گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 22 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: حکمرانی بین المللی در فوتبال؛ با حضور هوشنگ نصیر زاده مدرس دوره های مدیریت فوتبال
سه شنبه 22 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 21 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی این برنامه ارتباط فوتبال و درام با حضور بهروز افخمی کارگردان سینما است.
دو شنبه 21 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 19 آذر 1401

ویژه جام جهانی - مهمان بخش گفتگوی تخصصی این برنامه: رضا شجبع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شنبه 19 آذر 1401 ادامه...