سینمایی خارجی

سینمایی شی ناشناس پرنده

یک دانشجو ممتاز کالج از دوران بچگی اش شاهد بشقاب پرنده ها در آسمان بوده است. او معتقد است گزارش های اسرار آمیزی که از فرودگاه های مختلف کشور آمریکا منتشر شده در واقع مربوط به بشقاب پرنده ها می باشد. او سعی دارد از دانش ریاضی خود استفاده کند تا ...
جمعه 13 اسفند 1400 ادامه...